Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj2906
mod_vvisit_counterWczoraj3661
mod_vvisit_counterW tygodniu10796
mod_vvisit_counterTydzień temu29064
mod_vvisit_counterW miesiącu31744
mod_vvisit_counterMiesiąc temu145563
mod_vvisit_counterRazem5638893

Online: 79
Twoje IP: 35.175.133.127
,
Dzisiaj mamy: Lip 08, 2020

05
Wrz
2016
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr VIII.66.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 158, poz. 2978) istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2016/2017

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendia szkolne
  • zasiłek szkolny

 

1) Stypendia szkolne

 

Warunki

Pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w wyniku występowania w rodzinie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje zgodnie z art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 200 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2016 r.,poz. 930
z późn. zm.) uczniowi, gdzie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514,00 zł. netto,
o której mowa w art. 8 ust 3 za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,
w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Wymagane dokumenty

- Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój (wniosek dostępny poniżej)

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody netto wszystkich członków rodziny. W przypadku ubiegania się  o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina  korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przekłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

- w przypadku uzyskania przychodów z gospodarstwa rolnego należy przyjmować, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł

Miejsce złożenia wniosku

W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wnioski składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza, w pozostałych przypadkach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok.020A)

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do szkoły, lub datę wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój(pok.020A).

Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr VIII.66.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Formy stypendium szkolnego

- całkowite lub częściowe pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego (raz na semestr) oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych,

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę;

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesów edukacyjnych oraz przyborów szkolnych;

- stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom i wychowankom także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, tel. 32 47 85 381

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendium szkolnego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje
Stypendium  przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

2) Zasiłki szkolne

Warunki
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, dostępny na stronie internetowej www.jastrzebie.pl (dokumenty do pobrania poniżej),
  • dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego(śmierć członka rodziny, ciężka choroba członka rodziny, wypadek członka rodziny, znaczna szkoda materialna spowodowana pożarem, kradzieżą lub klęską żywiołową)

Miejsce złożenia dokumentów
W przypadku uczniów prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój wnioski składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza, w pozostałych przypadkach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Termin i sposób załatwienia
O zasiłek szkolny może ubiegać się, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku:

  • rodzic ucznia,
  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do szkoły lub datę wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Podstawa prawna
Zasady, warunki i tryb przyznawania zasiłku określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr VIII.66.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój (dokument do pobrania poniżej).


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, tel. 32 47 85 381.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie zasiłku szkolnego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.    o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),
tj. 590,00 zł.

Przy  ustaleniu wysokości  zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków  zdarzenia losowego i sytuację materialną  rodziny, w której zamieszkuje uczeń.

Ważne!

Osoby, które żyją w konkubinacie a razem z partnerką/partnerem prowadzą WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE, należy również wpisać do wniosku w pozycji:’’Oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny ucznia pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym”.

 

Wniosek o stypendium/zasiłek

Regulamin - stypendium szkolne