Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1441
mod_vvisit_counterWczoraj3661
mod_vvisit_counterW tygodniu9331
mod_vvisit_counterTydzień temu29064
mod_vvisit_counterW miesiącu30279
mod_vvisit_counterMiesiąc temu145563
mod_vvisit_counterRazem5637428

Online: 52
Twoje IP: 3.215.133.185
,
Dzisiaj mamy: Lip 08, 2020

11
Sty
2010
Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR20

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR20 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 i 1818)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148, 1078, 1287 1680, 1681 i 1818)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 730 i 1287)


I. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów
Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.
Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału na głosowaniu tajnym,  na zasadach przez nich ustalonych, wybierają ze swego grona Trójkę Klasową. Jeśli osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.
Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Trójki Klasowej, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców.
Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale.
Spośród przedstawicieli wszystkich oddziałów Rada Rodziców na pierwszym spotkaniu większością głosów wybierze przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika.
Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do dyrektora szkoły. Powinno się ono odbyć do 14 dni od terminu wyborów.

II. Struktura Rady i zadania władz Rady

 1. Przewodniczący – organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi jej posiedzenia oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zastępca – przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie nieobecności.
 3. Sekretarz – jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji Rady  i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik – jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę funduszami gromadzonymi przez Radę.


III. Kompetencje Rady Rodziców

 1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Uchwalanie regulaminu swojej działalności.
 3. Delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
 4. Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
 5. Wnioskowanie o powołanie rady szkoły.
 6. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
 7. Wybór przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
 8. Opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce.
 9. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki.
 10. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 11. Opiniowanie podjęcia działalności w szkole lub placówce stowarzyszeń lub innych organizacji, z zastrzeżeniem art. 83 ust. 6 Prawa oświatowego.
 12. Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 13. Opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, i nauczyciela kontraktowego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 14. Opiniowanie pracy nauczyciela mianowanego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 15. Wnioskowanie o nadanie imienia szkole.
 16. Zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 17. Gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł przeznaczane na działalność statutową szkoły.